Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Překladatelsko-tlumočnická agentura Grabmüller – Jazykový servis vznikla za účelem poskytování kvalitních překladatelsko-tlumočnických služeb a  výuky cizích jazyků. Agentura se orientuje především na poskytování služeb podnikatelům. Našimi prioritami jsou kvalita, rychlost a flexibilita.

 1. Platnost obchodních podmínek

Grabmüller – Jazykový servis je obchodní značka agentury pro poskytování výše uvedených služeb subjektem

Marek Grabmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo podnikání Na Farkáně III. 200/17, Praha 5, kancelář Na Příkopě 12, Praha 1.

Obchodní podmínky vymezují vztah mezi agenturou (dále jen „GJS“) a jejími klienty a jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi GJS a jejími klienty.  Obchodní podmínky klientů nebudou akceptovány, pokud budou v rozporu s následujícími obchodními podmínkami.  Smluvní vztah mezi klientem a GJS se řídí právním řádem České republiky, především ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 1. Platební podmínky
  1. Pokud nebude dohodnuto jinak, činí doba splatnosti 10 dnů od data vystavení faktury.
  2. V případě, že fakturovaná částka nebude uhrazena včas, budou účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky denně.
  3. V případě, že bude uplatněn nárok na úroky z prodlení, budou současně zrušeny i všechny případně poskytnuté slevy na dotyčnou zakázku.

 

 1. Náhrada škody

Právo na náhradu škody vůči GJS je omezeno pouze na případ škody vzniklé úmyslně nebo vědomou nedbalostí.

 

 1. Odpovědnost

GJS neodpovídá za chyby v překladu, jejichž příčinou je špatně čitelný, jazykově nekvalitní nebo neúplný text předlohy. GJS dále neodpovídá za nepřesnosti vyplývající z firemní terminologie zákazníka, která nebyla k zakázce poskytnuta s písemným upozorněním na nutnost jejího použití, ani za chyby, které vznikly na základě neznalosti kontextu, který nebyl GJS dán k dispozici. Otázky jazykového stylu jsou rovněž vyňaty z odpovědnosti. V případě chyby v překladu, za kterou GJS odpovídá, jsou nároky klienta omezeny na jeho právo požadovat opravu vyhotoveného překladu. Tento požadavek je třeba uplatnit písemně do 2 týdnů po doručení vyhotoveného překladu a přitom blíže specifikovat jeho chyby. Náhrada škody vzniklé na základě chybného překladu nebo tlumočení je vyloučena.

Speciální obchodní podmínky

 1. Překlady

Způsob převzetí a předání zakázky

Zákazník předává podklady k překladu a vyhotovený překlad přebírá v kanceláři Jazykového servisu Grabmüller na adrese: OC Černá růže, Na příkopě 12, 2. patro, 110 00 Praha 1. Při převzetí zakázky je vystaven doklad o převzetí, proti jehož předložení je vyhotovená zakázka vydána. Lze dohodnout převzetí podkladů k překladu a předání vyhotoveného překladu i jinou cestou (e-mailem, faxem, kurýrní službou apod.) nebo na jiném místě, avšak na náklady a riziko zákazníka.

Výpočet ceny

Základní jednotkou pro stanovení ceny překladu je tzv. normostrana, tj. 1 800 úhozů včetně mezer (30 řádků po 60 úhozech). Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu. Jejich počet je sčítán počítačem. Za text velikosti menší než jedna normostrana se účtuje cena celé normostrany, stejně tak za poslední nedokončenou stranu. Překlad může být účtován i na základě počtu slov.

Za ztížené podmínky překladu je k základní sazbě (uvedené v ceníku) v následujících případech účtován příplatek 10–50 %; výše příplatku je vždy stanovena podle uvážení GJS:

 • odborný text (obsah právní, finanční, technický, vědecký nebo jinak obsahově mimořádně náročný text)
 • reklamní text
 • obtížnost překladu (špatně čitelný výchozí text – např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky a smyslu)
 • grafická úprava (tabulky, vkládání do databází, popisy obrázků apod.)
 • citlivá stylistická úprava u textů určených ke zveřejnění

 

Dodací lhůty

Dodací lhůty se vypočítávají podle normy 8 normostran/den; do této lhůty se nezapočítávají den převzetí a den předání textu, soboty, neděle a svátky. U expresních překladů do 24 hod. po převzetí zakázky je účtován příplatek ve výši 100 % ceny, která by za překlad byla účtována při nezkrácené dodací lhůtě. U překladů do 48 hod. tento příplatek činí 50 %. Obdobně se postupuje v případě větších zakázek, při jejichž požadované dodací lhůtě musí být denně přeloženo více jak 8 normostran.

Výše uvedené dodací lhůty mají nezávazný charakter a nejsou součástí smluvního ujednání mezi klientem a GJS.

Stornovací podmínky

Zakázku předanou k překladu již nelze stornovat.

Překlady textů spojené s dalšími náklady

Překlady textů spojené s dalšími náklady, jako jsou např. texty určené pro tisk, zveřejnění či rozmnožování jakýmkoliv způsobem, jsou překládány v odpovídající kvalitě pouze na písemné upozornění zákazníka, že se o takovéto texty jedná. Překlady těchto textů jsou spojené s dalšími náklady na korektury. Odpovědnost GJS je vyloučena v případě, že zákazník na tuto skutečnost neupozorní, a dále pokud zákazník neposkytne hotový text před tiskem k závěrečné korektuře.

 1. Tlumočení

GJS zajišťuje odborné konsekutivní a simultánní tlumočení.

Konsekutivním tlumočením se rozumí tlumočení s prodlevou, tj. řečník přerušuje po krátkých úsecích svůj projev, aby poskytl prostor tlumočníkovi na přesný překlad právě vyslovených vět.

Simultánním tlumočením se rozumí tlumočení, které probíhá bez přerušení tlumočeného projevu, zpravidla s využitím tlumočnické techniky.

Sazby za oba druhy tlumočení jsou v ceníku uvedeny zvlášť. Půldenní sazbu (do 4 hod.) lze použít u tlumočení, které časově nepřesáhne 13.00 hod. Pokud se tak stane, je účtována sazba denní (do 8 hod.).

Při konsekutivním tlumočení zvláštního významu (valné hromady, přednášky, konference, projevy apod.) se zajišťují minimálně 2 tlumočníci na jeden pracovní jazyk.

Klient je povinen poskytnout v dostatečném časovém předstihu písemné příspěvky účastníků či jiné podklady k jednání.

GJS má právo zahrnout čas strávený dopravou ze svého sídla na místo tlumočení a zpět do doby pracovního nasazení. Úhrada cestovních náhrad (cestovné, stravné, ubytování, kapesné apod.) se řídí platnými předpisy České republiky.

Stornovací podmínky

Při stornování objednávky v době delší než 3 dny před začátkem akce není vyžadován poplatek.

Pokud klient odvolá tlumočení v době tří dnů před začátkem akce nebo v době kratší, účtuje se stornovací poplatek 50 % dohodnuté ceny, pokud jde o akci trvající nejvýše jeden den, a 100 % dohodnuté ceny za jeden den, pokud jde o akci delší. Pokud klient odvolá tlumočení až během doby dohodnuté pro tlumočení, je povinen uhradit dohodnutý honorář a prokazatelně vzniklé náklady v plné výši.

 1. Výuka

GJS zajišťuje individuální i skupinovou výuku cizích jazyků.

Cena za výuku je vždy sjednána individuálně na základě konkrétních požadavků zákazníka na výuku.

Výuka se sjednává zpravidla na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc.

Vyúčtování výuky se provádí 1 x za měsíc, a to zpětně.

Stornovací podmínky

GJS poskytuje právo stornovat objednávku po první hodině výuky bez jakýchkoliv stornopoplatků. V takovém případě zákazník uhradí pouze první hodinu výuky. Stornuje-li zákazník objednávku později, je povinen uhradit výuku i za měsíc následující po měsíci, kdy byla objednávka stornována, ať už se výuka koná či nikoliv. Odvolá-li lektor hodinu výuky, bude zákazníkovi nabídnuta náhradní hodina. Termín sjedná v tomto případě se zákazníkem lektor.

Odvolá-li zákazník vyučovací hodinu z časových či jiných důvodů, je na ni pohlíženo, jako by hodina proběhla.

GJS si vyhrazuje právo v nezbytném případě lektora zaměnit.